Subsidie actie Alphen a/d Rijn
Google reviews

Algemene voorwaarden www.groendakmaterialen.nl

Artikel 1 Definities 

Aankoop: het product of de dienst welke opdrachtgever afneemt van opdrachtnemer
Consument: iemand die handelt buiten beroep of bedrijf 

Partijen: opdrachtnemer en opdrachtgever 

Opdrachtnemer: Groendakexpert B.V. handelend onder de naam Groendakmaterialen en www.groendakmaterialen.nl

Opdrachtgever: de persoon die het groendak en/of bijbehorende zaken en/of diensten afneemt 

Artikel 2 Identiteit van de opdrachtnemer 

Groendakexpert B.V. handelend onder de naam Groendakmaterialen en www.groendakmaterialen.nl is ingeschreven onder kvk-nummer 85342831 en gevestigd aan de Pallasweg 4, 8938 AS Leeuwarden.

Artikel 3 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop Opdrachtnemer deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Deze verklaring staat op de offerte of wanneer er geen offerte is uitgebracht maar direct een factuur verzonden wordt, word dit op de factuur gezet.

3.2 Van deze voorwaarden wordt niet afgeweken, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. 

3.3 Indien één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen in stand. 

Artikel 4 Koop 

4.1 De aankoop kan via de website plaatsvinden, via de aanvraag van een offerte of door betaling van een factuur.

4.2 De aankoop van producten via de website komt terstond tot stand. Groendakmaterialen houdt zich het recht voor om door Opdrachtgever onjuist aangeleverde gegevens, zoals aantal m2 of de berekende prijs, de overeenkomst binnen 7 werkdagen te ontbinden. Groendakmaterialen komt dan met een nieuw aanbod, waarin Opdrachtgever vrij is deze te accepteren of te weigeren.

 

4.3 Groendakmaterialen kan niet worden gehouden aan de koopovereenkomst als sprake is van een kennelijke vergissing of fout in de prijsstelling en Opdrachtgever dit had moeten kunnen begrijpen. 

4.4 Een offerte door Groendakmaterialen wordt schriftelijk aangeboden en is voor 30 dagen geldig. Tenzij het anders in de offerte is aangegeven. Met een maximale termijn van 180 dagen. 

4.5 Een offerte voor de aanleg van een groendak wordt niet gedaan door Groendakmaterialen maar door een collega bedrijf dat in de buurt van opdrachtgever opereert. Groendakmaterialen geeft in dit geval de gegevens van de klant door aan het collega bedrijf en is verder niet verantwoordelijk voor de verdere afwikkeling daarvan.

4.6 De offerte vervalt indien Opdrachtgever de offerte nog niet heeft aanvaard en het product of de dienst niet meer beschikbaar is. 

4.7 Alle materialen worden onder eigendomsvoorbehoud geleverd. 

Artikel 5 Betaling 

Betaling voor een product geschiedt per direct via iDeal of per bankoverschrijving voorafgaand aan de opdracht. 

Artikel 6 Levering 

6.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 

6.2 Leveringstijden zoals vermeld op de website kunnen afwijken, bijvoorbeeld door problemen met leveringscapaciteit. 

6.3 Opdrachtgever draagt zorg voor een goede ontvangst van producten. Dit betekent dat zij beschikt over een oprit of een verharding op eigen terrein, welke degelijk bereikbaar is voor een vrachtwagen. Indien dit niet het geval is, worden de materialen zo dicht mogelijk in de buurt van Opdrachtgever haar aangegeven afleveradres afgeleverd.

 

6.4 Groendakmaterialen is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een latere levering dan gepland. 

Artikel 7 Verantwoordelijkheid van Opdrachtgever en aansprakelijkheid 

7.1 Groendakmaterialen sluit bij voorbaat aansprakelijkheid ten gevolge van de levering van producten uit. 

7.2 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de draagkracht van de dakconstructie waarop het groendak wordt aangelegd. Groendakmaterialen geeft vrijblijvend advies over de sterkte van de constructie voor zover dat mogelijk is. Dit advies is gebaseerd op standaarden volgens www.houtinfo.nl/balkenschuif. Aan dit advies kunnen geen rechten worden ontleend. Wij raden altijd aan om een bouwkundig expert in te schakelen.

7.3 Indien Groendakmaterialen bij wet aansprakelijk is voor schade bij Opdrachtgever, dan keert Groendakmaterialen enkel het schadebedrag uit, tot hetgeen haar verzekeraar vergoedt. 

Artikel 8 Overmacht 

8.1 Indien sprake is van overmacht (weersomstandigheden, noodtoestanden e.d.) kan Groendakmaterialen de levering van haar producten uitstellen. Groendakmaterialen komt dan met een nieuw voorstel voor de levering.

8.2 Groendakmaterialenis niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

Artikel 9 Herroepingsrecht van de consument bij online aankoop 

9.1 De consument mag binnen 14 dagen na een online aankoop de koop ongedaan maken. Dit geldt niet voor “levende producten”, zoals sedumplantjes. 

9.2 Indien de consument zich wenst te beroepen op het herroepingsrecht, stuurt zij zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het product het product in originele staat en onbeschadigd terug. De transportkosten voor de retourzending worden niet vergoed door Groendakmaterialen. 

Artikel 10 Garantie 

10.1 De door Groendakmaterialen geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie ziet enkel op zaken die bestemd zijn voor gebruik binnen Nederland. 

10.2 De in lid 1 genoemde garantie geldt voor een periode van 6 maanden na levering, uitgezonderd levende waren (zoals sedummatten en planten e.d.). Na de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel (inclusief verzendkosten) voor rekening komen van Opdrachtgever. 

10.3 Bij levende waren is het enkel mogelijk om aanspraak te maken op garantie op de dag van de aankomst van de materialen. Opdrachtgever moet direct bij ontvangst het product onderzoeken op gebreken. Indien de levende materialen niet in goede staat zijn afgeleverd moet zij hier foto’s van maken en dit melden bij Groendakmaterialen. 

10.4 Opdrachtgever moet niet levende producten direct na ontvangst inspecteren op een tekortkoming en deze zo spoedig mogelijk en minimaal binnen één week schriftelijk melden aan Groendakmaterialen. Groendakmaterialen moet in de gelegenheid worden gesteld om het gebrek en de klacht te onderzoeken. 

10.5 In de volgende gevallen vervalt eventuele garantie: 

  • Schade veroorzaakt door mens-, dier- of natuurgeweld 
  • Niet goede montage (niet volgens gebruiksaanwijzing gemonteerd) 
  • Beschadiging door opzet of nalatigheid 
  • Oneigenlijk gebruik 
  • Schade door slecht onderhoud of gebruik van een slecht onderhoudsmiddel 
  • Schade door abnormaal intensief gebruik 
  • Extreme weersomstandigheden en/of temperaturen

     

10.6 Indien Opdrachtgever later dan als bedoeld in artikel 10.3 en 10.4 Groendakmaterialen van het gebrek in kennis stelt komt aan Opdrachtgever geen garantie meer toe. 

10.7 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is, zal Groendakmaterialen binnen redelijke termijn na retourontvangst de zaak vervangen of zorg dragen voor herstel, danwel een vervangende vergoeding aan Opdrachtgever voldoen. 

Artikel 11 Toepasselijk recht 

Op de overeenkomsten tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing. Laatst gewijzigd op 27 februari 2023

 

Scroll to top